Bærekrafts- og miljøforpliktelser

Verden står overfor store klima- og samfunnsutfordringer med overforbruk av ressurser. Bærekrafts- og miljøforpliktelser er derfor helt avgjørende, og ligger til grunn for hele Subshore sin forretningsmodell.

Som selskap har vi identifisert muligheten til å kunne påvirke hele 12 av Bærekraftsmålene til FN. For at vår organisasjon realistisk sett skal kunne påvirke så bredt som mulig, har vi derfor satt alle målene inn i et årshjul, der vi kontinuerlig jobber med 2 konkrete bærekraftsmål ad gangen, som så endres hvert andre år.

Dette gir oss som organisasjon de beste forutsetningene for å kunne bearbeide alle de områdene der vi har identifisert at vår adferdsendring vil bidra i positiv retning.

Bærekraft er et grunnleggende og førende prinsipp for alle Subshores aktiviteter. For oss betyr bærekraft å ha en helhetlig tilnærming til alle spørsmål knyttet til miljø, økonomi og sosiale forhold. Ved å koble og ivareta alle disse tre områdene, skaper vi bærekraftige samfunnsverdier gjennom ansvarlig og grønn vekst.

Vårt miljømessige fotavtrykk skal kontinuerlig minimeres gjennom tiltak som bidrar til å redusere utslipp og energi- og ressursforbruket. Vi skal arbeide målrettet for å utjevne sosiale forskjeller og bidra til et godt og inkluderende samfunn, der alle får oppfylt sine rettigheter og får en mulighet til å påvirke egne liv og samfunnet de er en del av.

Vi skal alltid spille på lag og utvikle bærekraftige løsninger sammen med våre leverandører og partnere. Vi mener at vi raskere og bedre får til en bærekraftig hverdag gjennom tett dialog med alle våre partnere – en dialog der man sammen har søkelys på de nødvendige innovasjonsprosessene som utvikler og gir oss de riktige bærekraftige løsningene. 

Subshores overordnede bærekraftsmål:

Mål 3: Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder

I Subshore er ivaretakelse av helse og sikkerhet den høyeste prioriteringen vi har. Dette gjelder for våre ansatte, kunder og leverandører. Vår visjon er at ingen skader seg på jobb. I verdigrunnlaget til Subshore, “Bry deg”, ligger det klare krav og forventninger til hvordan vi sammen med våre partnere skal bygge og fremme en kultur som tilrettelegger for å oppnå denne visjonen. Dette er grunnfjellet for å sikre alle hos og rundt oss en trygg arbeidshverdag som fremmer god helse og sosial livskvalitet.

Mål 4: Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle

Subshoreskolen har etablert et eget introduksjonsprogram for barn og unge, der de får opplæring i deler av Subshores kursprogram. I tillegg til fagrelaterte emner, har programmet en egen del om sosialt ansvar, i tråd med Subshores verdigrunnlag “Bry deg”. Gjennom introduksjonsprogrammet ønsker vi å inspirere til god og rettferdig læring for alle, samt øke nysgjerrigheten for tekniske og yrkesrelaterte fag for fremtiden.

Mål 5: Oppnå likestilling og alle kvinner og jenters selvstendighet

Subshore har alltid jobbet kontinuerlig for å oppnå en jevn kjønnsbalanse i ledende stillinger, og ledelsen i Subshore har i dag en slik balanse. I de ulike tjenestene vi leverer, søker vi alltid å fremme likestilling mellom kjønnene – og har flere kvinner i mannsdominerte yrkesfag. Vi tilrettelegger også for å løfte kvinner frem i ledende stillinger når våre medarbeidere er ute i jobb hos våre partnere, og tilbyr lederkurs for å øke kvinners muligheter til å oppnå stillinger som arbeidsleder eller bas.

Mål 7: Sikre tilgang til pålitelig, bærekraftig og moderne energi til en overkommelig pris

Subshore bygger, oppgraderer og tar i bruk ny teknologi både for å utvikle bærekraftig energiproduksjon for andre og for å kunne benytte oss av bærekraftige energitjenester i vår egen drift. Vi er med på å øke energieffektiviteten, og vil innen 2022 kun benytte fornybar energi i alle våre bygg – som inkluderer kontorer, verksted og opplæringssenter. Det blir benyttet biogass til oppvarming, termisk energi fra biogassproduksjon, i tillegg til strøm fra kraftvarmeproduksjon som benytter råmetan (biogass).

Mål 8: Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle

I Subshore har vi et veldig stort mangfold blant våre medarbeidere. Vi verdsetter prinsippet om lik lønn for likt arbeid, og sikrer riktige, rettferdige og gode vilkår i en bransje som ikke alltid er like etterrettelig og god på dette området. Vi skal alltid jobbe systematisk for å oppnå våre høye krav til et sosialt trygt og ikke-diskriminerende arbeidsmiljø. Vi ønsker et arbeidsmiljø som stimulerer til økt forståelse og ønske om gode forhold for alle, som igjen legger til rette for bærekraftig vekst og stabil inntjening for Subshore.

Mål 9: Bygge solid infrasturktur og fremme inkluderende og bærekraftig industialisering og innovasjon

Subshore jobber kontinuerlig for å utvikle og omstille deler av våre forretningsstrømmer for å bli et mer bærekraftig selskap. Dette gjør vi gjennom en mer effektiv bruk av ressurser og økt bruk av rene og miljøvennlige teknologiformer og industriprosesser. Vi har blant annet utviklet en egen miljøvennlig metode for benyttelse av induksjonsvarme innen resirkulering av metall. Vi har også utviklet nullutslippsteknologi for industrielt korrosjonsarbeid, der vi rengjør overflater med tørris produsert av fanget og oppgradert CO2 fra lokal produksjon av biogass.

Mål 10: Redusere ulikhet i og mellom land

Mange av Subshores aktiviteter krever stor bemanning over kortere og lengre perioder. Dette innebærer at vi har muligheten til å åpne arbeidsmarkedet for et stort omfang av ulike arbeidssøkere, fra flere ulike land. Vi bidrar på denne måten til å inkludere og integrere mennesker inn i samfunnet og ut i sysselsetting, mennesker som ellers kunne hatt en større utfordring med å få tilgang til arbeidsmarkedet. På denne måten er vi med å fremmer sosial og økonomisk inkludering, uavhengig av alder, kjønn, rase, nasjonal opprinnelse, m.m.

Mål 12: Sikre bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre

Subshore jobber systematisk for å redusere vår egen og våre samarbeidspartneres miljøpåvirkning, samt oppnå en effektiv og bærekraftig bruk av våre felles naturressurser. Vi videreutvikler tekniske løsninger og arbeidsmetodikker for å oppnå målet om 100% gjenvinningsgrad på materiell og installasjoner, i tett samarbeid med våre partnere. For å nå våre mål, påvirker vi også gjennom styring og krav til innkjøp av varer og tjenester.

Mål 13: Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem

Subshore ser nødvendigheten av umiddelbar handling for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av disse, og har derfor satt et strategisk mål i vår miljøplan om å oppnå en reduksjon på over 50% i CO2-ekvivalenter fra våre aktiviteter innen 2026.

Mål 14: Bevare og bruke havet og de marine ressursene på en måte som fremmer bærekraftig utvikling

Subshore jobber både direkte og indirekte for å redusere og forhindre havforurensing fra landbasert virksomhet. Gjennom implementering av nye tekniske løsninger og arbeidsmetodikker, særlig i vår virksomhet innen demolering og miljøsanering, arbeider vi blant annet systematisk for reduksjon i bruken vår av kjemikalier.

Mål 16: Fremme fredelige og inkluderende samfunn for å sikre bærekraftig utvikling, sørge for tilgang til rettsvern for alle, og bygge velfungerende, ansvarlige og inkluderende institusjoner på alle nivåer

Subshore er forpliktet til å drive vår forretningsvirksomhet med den aller høyeste grad av integritet, og har svært strenge retningslinjer og nulltoleranse for alle former for korrupsjon og bestikkelser. Gjennom våre avtaler forplikter vi eksterne parter til å følge samme regler og prosedyrer for anti-korrupsjon og anti-bestikkelser som oss. Vi betaler ikke for tilrettelegging, og vi tillater ikke at eksterne parter som handler på vegne av oss gjør dette – selv ikke der det er tillatt etter loven.

Mål 17: Styrke virkemidlene som trengs for å gjennomføre arbeidet, og fornye globale partnerskap for bærekraftig utvikling

Subshore jobber for å utvikle så gode lokale samarbeid som mulig, da vi klart mener at lokale samarbeid om felles mål er like viktige som globale samarbeid for å nå FNs målsettinger. Det er derfor viktig for Subshore at vi i alle våre samarbeid også inkluderer og samarbeider om bærekraftsmålene, med en felles ambisjon om størst mulig og helhetlig måloppnåelse. Derfor oppfordrer og tar vi initiativ til å inkludere bærekraft i vårt samarbeid med ansatte, kunder, leverandører, interesseorganisasjoner, myndigheter, lag og foreninger.